Philipp Rumsch - solo

 

09 jan 2020 

Bachelor concert - Bathanienkirche, Leipzig, GER 

20:30philipp rumsch ensemble

15 feb 2020

27 mar 2020

29 mar 2020

04 jun 2020

Pianoneo Festival, Münster, GER

Aufsturz, Berlin, GER

Scheune, Dresden, GER

Weltecho, Chemnitz, GER

tba

tba

tba

tba